# دوست

رفیق بد

می کشندت دست دست این دوستان تا نیستی                            دست کش از دستشان و دستیار خویش باش
/ 4 نظر / 18 بازدید